dissabte, 28 de gener de 2012

JUNTA DE DELEGATS


El passat dijous 19 de gener es va reunir, per primer cop, la Junta de Delegats de l’Institut. Aquesta Junta està integrada pels delegats dels diferents grups i pels representants dels alumnes en el Consell Escolar. Les seves funcions són les següents :
Funcions

1. Informar els representants dels alumnes en el Consell Escolar dels temes propis de cada grup o curs.

2. Rebre informació dels representants dels alumnes en l’esmentat Consell sobre els temes que s’hi tracten, i de les confederacions, federacions estudiantils i organitzacions juvenils legalment constituïdes.

3. Elaborar informes per al Consell Escolar a iniciativa pròpia o a petició del Consell.4. Informar els estudiants de les activitats de la Junta.

5. Formular propostes de criteris per a l’elaboració dels horaris d’activitats extraescolars.

6. Debatre els assumptes que hagi de tractar el Consell Escolar en l’àmbit de la seva competència i elevar propostes de resolució als seus representants en el mateix.

Quan ho sol·liciti, la Junta de Delegats, en ple o en comissió, haurà de ser escoltada pels òrgans de govern de l’Institut, en els assumptes que, per la seva naturalesa, requereixin la seva audiència i, especialment, en el que es refereix a:

a)      Establiment i desenvolupament d’activitats culturals, recreatives i esportives a l’Institut.
b)      Propostes de millora en la vida de l’institut.
c)      Altres actuacions i decisions que afecten de manera específica els alumnes.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada